2018-06-19

RODO

Napisany przez: SPPT
KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo
 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, osób korzystających z usług poradni, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
W związku z powyższym:
1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów lub email: dyrsppt@umt.tarnow.pl
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisząc na adres: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów lub email: sekretsppt@umt.tarnow.pl
3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz w systemie informatycznym w celu realizowania zadań statutowych Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów
4.      Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia z Państwem w tym zakresie lub  wynika to z odrębnych przepisów prawa. 
5.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do Państwa danych osobowych,
sprostowania Państwa danych osobowych,
usunięcia Państwa danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
uzyskania kopii swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
przenoszenia Państwa danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.     Państwa dane będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez poradnie rozwiązań, a także wyrażonej przez Państwa zgody/zgód oraz oświadczeń, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnienie względem Państwa obowiązków z nich wynikających.  
7.     Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adres dyrsppt@umt.tarnow.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej – listownie na adres: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów
 Informujemy również, że:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizacji zadań ustawowych i statutowych Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
              Administrator Danych Osobowych 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie