Grupy socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne:

W SPPT organizowane są zajęcia grupowe socjoterapeutyczne przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Skierowane są do dzieci przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami oraz z trudności adaptacyjne. 
Socjoterapia służy zmianie postaw, wzorów, zachowań oraz zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi. Podczas zajęć grupowych dziecko ma szansę zmienić wzorce zachowań na bardziej konstruktywne i satysfakcjonujące. Uczy się przestygania norm i zasad oraz brania odpowiedzialności za swój wkład w różne sytuacje.
 
Możliwymi do wypracowania efektami na grupie socjoterapeutycznej są:
rozpoznawanie swoich uczuć,
wyrażanie uczuć w sposób akceptowany społecznie
dostrzeganie i wykorzystywanie swoich mocnych stron
zwiększanie poczucia własnej wartości
skuteczne porozumiewanie się
umiejętność współpracy w grupie
poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie
odreagowanie napięcia emocjonalnego
zwiększenie empatii
wypracowanie postawy tolerancyjnej wobec innych
stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych uczuć
uczenie się nowych umiejętności psychospołecznych
stwarzanie możliwości zaistnienia na tle grupy
 
 
  • Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 10 osób.
  • Cykl zajęć trwa jeden semestr.
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.
  • W pracy wykorzystywane są metody aktywizujące oraz zabawa.
  • Grupy socjoterapeutyczne prowadzone są przez dwóch terapeutów.
 
ETAPY KWALIFIKACJI:
1. Spotkanie rodzica z osobą prowadzącą grupę socjoterapeutyczną w celu zebrania informacji na temat dziecka.
2. Dostarczenie dokumentacji:
informacji ze szkoły o funkcjonowaniu dziecka w szkole (formularz do pobrania w poradni)
opinii psychologicznych i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada
dokumentacji medycznej
3. Spotkanie dziecka z osobą prowadzącą w celu obserwacji dziecka i rozpoznania poziomu motywacji.
4. Kwalifikacja do grupy prowadzona jest przez osoby prowadzące. 
Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka oraz grupy. 
Dobór uczestników ma na celu umożliwienie im odniesienia sukcesu w grupie oraz zdobycie korektywnych doświadczeń.
5. Spotkanie wspólne rodzica/ rodziców, dziecka i prowadzących. Spotkanie to służy wspólnemu ustaleniu celów terapeutycznych, które dziecko ma osiągnąć poprzez uczestniczenie w zajęciach, a także poznanie szczegółowych warunków współpracy i dookreśleniu zobowiązania rodzica, dziecka i prowadzących. 
 
Po zakończeniu zajęć grupowych na wspólnych konsultacjach rodzica, dziecka i prowadzących przeprowadzane jest podsumowanie, wspólna ocena efektów i podawane są przez terapeutów wskazówki do dalszej pracy. 
Możliwe jest przedłużenie uczestnictwa dziecka w grupie na kolejny semestr.
 
Dzieci, które w procesie kwalifikacji nie zostaną przyjęte do grupy kierowane są do innej formy pomocy psychologicznej w zależności od zgłoszonego problemu i przeprowadzonej diagnozy procesowej.