Konsultacje i porady

Konsultacje i porady**

Konsultacje i porady to kilka (zwykle 1-3) spotkań. Celem ich jest wstępne rozpoznanie problemu, udzielenie konkretnej informacji, przedstawienie możliwości rozwiązania określonego problemu, określenia obszarów wpływu lub też wskazanie innych niż poradnia, instytucji do których osoba może się zwrócić w związku ze zgłaszaną trudnością.

Z konsultacji i porad mogą skorzystać dzieci i młodzież, kiedy przeżywają coś trudnego lub niepokoi ich sytuacja rodzinna, szkolna lub inna. Po pomoc mogą zwracać się w różnych trudnych sytuacjach życiowych: osobiście i samodzielnie, a  także za pośrednictwem MULTIKOMU. Ostatecznie jednak, kiedy wskazany będzie dłuższy kontakt, istotne będzie spotkanie z rodzicem/ opiekunem, by pozyskać zgodę osoby dorosłej na uczestnictwo dziecka/ wychowanka na spotkania w poradni.


**Konsultacji i porad udzielają wszyscy pracownicy poradni. Termin konsultacji i porady można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.