Mediacje

Mediacja to jedna z metod rozwiązywania konfliktów.

Mediacja to rozmowa  prowadzona przy udziale neutralnego mediatora lub mediatorów, w trakcie której strony konfliktu (rodzice) podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji  nie ma wygranych i przegranych, gdyż strony wspólnie dochodzą do porozumienia. Pożądanym zakończeniem mediacji jest podpisanie/osiągnięcie ugody. Zasadne jest, by strony mediacji uczestniczyły w niej dobrowolnie, mediacja odbywała się w atmosferze poufności, w miejscu dla stron konfliktu neutralnym, a mediator był dla obu stron i sprawy osobą neutralną.

Celem mediacji jest osiągnięcie ugody.

Osiągnięcie ugody wspiera aktywny udział mediatora/mediatorów, którzy uczestnicząc w mediacji wspierają strony(najczęściej rodziców) w najbardziej korzystnym dla nich wypracowaniu rozwiązania. Chodzi tutaj o taką rozmowę stron (rodziców) o sprawach spornych, dotyczących wspólnego dziecka(dzieci), a bez jego(ich) udziału, by bez wikłania dziecka, chroniąc je przed konfliktem osób dorosłych zatroszczyć się o zaspokojenie jego(dziecka/dzieci) potrzeb ważnych z punktu rozwoju emocjonalnego, psychicznego, społecznego.

W SPPT odbywają się mediacje prowadzone przez mediatora Agnieszkę Skołyszewską - na zlecenia Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Często mediacje proponują też rodzicom SSR wydając postanowienia w postępowaniach dotyczących spraw nieletnich i rodzinnych.

Rodzice mogą sami również wnioskować o mediację w trudnych dla siebie sytuacji, kiedy trudno im porozumieć się w sprawach swoich dzieci (gdy rozstają się,  w trakcie i po rozwodach, gdy zakładają nowe rodziny, wracają zza granicy i na nowo układają życie  w Polsce, gdy rodzina z różnych względów przeżywa trudności, a rodzice mają kłopot z porozumieniem się i inne) - zapisy w sekretariacie poradni.

Do prowadzenia mediacji wyznaczani/dobierani są pracownicy SPPT pojedynczo lub parami:  kobieta/mężczyzna.