SORE

System wspomagania rozwoju oświaty


    Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty nakierowany na pracę ze szkołą. Służy wspieraniu szkoły w wykonywaniu jej zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaga w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Założenia nowego systemu wspomagania pracy i rozwoju szkoły:
•    być blisko szkoły, a więc funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu;
•    pracować na potrzeby szkoły, czyli dopasować ofertę i przebieg procesów doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły oraz towarzyszyć szkole w całym procesie zmiany;
•    wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.

Etapy wspomagania

1. Diagnoza
Dzięki niej podejmowane działania odpowiadają potrzebom konkretnej szkoły, nauczycieli,
uczniów, środowiska.

2. Planowanie działań
Planując zadania, nauczyciele i dyrektor szkoły korzystają z pomocy osoby organizującej
wspomaganie (SORE). Autonomicznie podejmują decyzję i opracowują harmonogram
wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych, a także sposoby wdrażania wypracowanych
rozwiązań do praktyki szkolnej.

3. Realizacja i monitorowanie
Prowadzenie wykładów, szkoleń i innych form doskonalenia jest zadaniem ekspertów
merytorycznych. Organizator wspomagania (SORE), prowadząc konsultacje indywidualne
i grupowe, a także organizując lekcje otwarte, pomaga nauczycielom wykorzystywać
nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Monitoruje także efekty wprowadzanych zmian
i jeśli trzeba, modyfikuje plany pracy.

4. Podsumowanie
Dyrektor szkoły i nauczyciele włączają badanie efektów realizowanego planu wspomagania
do ewaluacji wewnętrznej. Organizator wspomagania (SORE) przygotowuje i przedstawia sprawozdanie z działań, które jest omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.


Zasady korzystania z nowoczesnego systemu wspomagania rozwoju oświaty w SPPT:

1.    Kontakt z SPPT i zgłoszenie zainteresowania ofertą.
2.    Spotkanie osoby wspomagającej (SORE) z dyrektorem placówki w celu prezentacji nowoczesnego systemu wspomagania rozwoju oświaty.
3.    Decyzja dyrektora o podjęciu lub rezygnacji ze współpracy z SORE.
4.    W przypadku kontynuowania współpracy- podpisanie umowy na współpracę pomiędzy placówkami, określającej zasady współpracy.