Warsztaty i zajęcia dla nauczycieli

Informacje ogólne

Na warsztaty realizowane w naszej poradni można zapisać się osobiście w sekretariacie lub telefonicznie  pod numerem 14 622 27 96.

Po skompletowaniu odpowiedniej ilości uczestników zostanie ustalony termin szkolenia, o czym zostaną poinformowane osoby zainteresowane.

Szkolenia na zamówienie szkół będą wykonywane w miarę możliwości czasowych, przy czym kolejne warsztaty w danej szkole będą prowadzone po zaspokojeniu zgłoszeń z innych placówek.


 

 

Już nie partnerzy, wciąż rodzice. Jak wspierać dziecko w sytuacji rozstania rodziców. NOWOŚĆ !

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 8 godzin (2 x 4 godz.)
PROWADZĄCY:

Paulina Jawień, Inga Prusak

START: minimum 12 osób chętnych

Zajęcia skierowane są głównie do rodziców, którzy podejmują lub podjęli decyzję o rozstaniu. Tematyka zajęć skupiona jest wokół procesu rozstawania się i jego skutkach dla dorosłych i dzieci. Celem warsztatu jest uświadomienie procesów emocjonalnych dziecka, które towarzyszą rozstaniu jego rodziców, a także omawianie możliwości wspierania dzieci w różnym wieku. Zajęcia składają się z 4 spotkań po 2 godziny (3 spotkania o charakterze wykładu interaktywnego i 1 spotkania warsztatowego). Po zakończonym cyklu zajęć będzie możliwość indywidualnej konsultacji.


 

Mamo, tato skąd się biorą dzieci? 

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 10 godzin lekcyjnych
PROWADZĄCY:

Anna Borowiec, Patryk Hajdo

START: minimum 12 osób chętnych

Warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych poruszaniem tematyki  seksualności z dziećmi.  Dzięki uczestnictwie w warsztacie można znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące tego jak  tworzyć korzystne warunki do rozwoju  psychoseksualnego dzieci,  jak wyjaśniać dziecku różnice między kobietą, a mężczyzną, a także to skąd się biorą dzieci oraz jakie w ogóle rozmowy a ten temat mają znaczenie.


Szkoła Dla Rodziców - logo

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny raz w tygodniu)
PROWADZĄCY:

Agnieszka Skołyszewska,
Patryk Hajdo,
Paulina Jawień,
Agnieszka Latos,
Katarzyna Michałek,
Inga Prusak

 START: minimum 20 osób chętnych

Tematyką zajęć jest budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Czego boi się i dlaczego buntuje się nastolatek?

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 10 godzin (5 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu)
PROWADZĄCY:

Patryk Hajdo

START: minimum 12 osób chętnych

Niepokój, obniżenie nastroju, niechęć do innych lub nadmierna potrzeba kontaktu z nimi, bunt to tylko niektóre trudności z jakimi może spotkać się rodzic, opiekun czy wychowawca nastolatka.

Warsztat to autorski warsztat realizowany trzeci rok przez mgr Patryka Hajdo. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dorosłych, którzy  w trosce o swoich dorastających wychowanków stają czasem bezradni wobec pojawiającego się buntu i sprzeciwu na dotychczas stosowane przez nich  „metody wychowawcze” i zadają samym sobie pytanie: co zrobić, by nie stracić bliskości ze swym dorastającym dzieckiem?

Celem warsztatu jest pokazanie w prosty i przystępny sposób mechanizmów kierujących zachowaniem nastolatka oraz zaprezentowanie możliwych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Poruszone zostaną między innymi zagadnienia charakterystycznych dla młodzieży potrzeb, sposobów w jakie nastolatki dążą do ich zaspokajania, sposobu w jaki postrzegają i przeżywają rzeczywistość.


Metody aktywizujące w pracy z młodzieżą

ADRESACI: nauczyciele, wychowawcy pracujący z młodzieżą
MIEJSCE: SPPT lub w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 8 godzin (2 spotkania po 4 godziny raz w tygodniu)
PROWADZĄCY: Agnieszka Skołyszewska
START: minimum 12 osób chętnych

Metody aktywizujące stanowią określony sposób współdziałania grupy i osoby prowadzącej. Umożliwiają aktywne uczenie się, zarówno przez działanie jak i przeżywanie. Stosowanie aktywizacji w pracy z młodzieżą, daje wspaniałe rezultaty nie tylko w procesie nauczania, ale również wychowania, czy socjalizacji.

Na szkoleniu omawiane są zasady pracy grupowej, które warto wprowadzić w pracy z młodzieżą. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi metodami i technikami prowadzenia zajęć uruchamiających aktywność uczniów.


Procedury bezpiecznej i skutecznej pomocy wg Enrighta

ADRESACI: psycholodzy, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 30 godzin (6 spotkań po 5 godzin lub 3 spotkania po 10 godzin)
PROWADZĄCY: Stanisław Stach
START: minimum 12 osób chętnych

W czasie warsztatu omawiane są podstawowe narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz lingwistyczne furtki  ucieczki od odpowiedzialności.  Przedstawiana jest także procedura udzielania  pomocy redukująca opór klienta. Warsztat w dużej mierze opiera się na ćwiczeniach praktycznych, gdzie uczestnicy mają możliwość przepracowania poszczególnych punktów procedury pomocy wg Enrighta.


Warsztat dla matek nastoletnich córek

ADRESACI: matki
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 20 godzin
PROWADZĄCY: Agnieszka Skołyszewska,
Paulina Jawień
START: minimum 12 osób chętnych


Warsztat kierowany jest do matek, których córki wchodzą w okres dorastania (10-13 r.ż.). Celem warsztatu jest: zrozumienie trudności przeżywanych przez nastolatki, zrozumienie trudności przeżywanych przez ich mamy, próba poszukania porozumienia między nimi, a także wskazanie pożądanych działań ze strony mam, które mogą obniżyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju (m. in. anoreksja, bulimia).

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, metodami aktywizującymi, co ma sprzyjać aktywności uczestniczek jak i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
 


Bank pomysłów na godzinę wychowawczą

ADRESACI: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 8 godzin
PROWADZĄCY: Paulina Jawień,
Agnieszka Latos
START: minimum 12 osób chętnych

Prezentacja gier i zabaw psychologicznych dla różnych poziomów wiekowych, które można wykorzystać jako urozmaicenie godziny wychowawczej, lub innych zajęć z dziećmi. Proponowane zajęcia mają różny charakter między innymi: integrujący, rozwojowy, wzmacniający pewność siebie, rozwijający kreatywność.


Profilaktyka zaburzeń odżywiania w szkole

ADRESACI: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 4 godziny
PROWADZĄCY: Patryk Hajdo,
Katarzyna Michałek,
Inga Prusak,
dr Wacław Srebro
START: minimum 12 osób chętnych


Tematyką poruszaną na  warsztacie jest: rola jedzenia w życiu człowieka a także kryteria diagnostyczne anoreksji i bulimii wg klasyfikacji  ICD 10 i czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania się. Na warsztacie prezentowane są sposoby przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania oraz rola nauczyciela w profilaktyce zaburzeń odżywiania. Warsztat jest jedynie wstępem do głębszych rozważań na ten temat.Dojrzałość osobowościowa skuteczną profilaktyką uzależnień

ADRESACI: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 5 godzin
PROWADZĄCY: dr Wacław Srebro
START: minimum 12 osób chętnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z cechami osobowości nałogowej i czynnikami wpływającymi na jej rozwój. Ponadto prezentowane są sposoby kształtowania cech dojrzałej osobowości. W ramach szkolenia uczestnicy wypracowują propozycje skutecznego wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach życia.Jak być rodzicem szczęśliwego przedszkolaka?

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 3 godziny
PROWADZĄCY: Katarzyna Michałek,
Sylwia Nowak
START: minimum 12 osób chętnych

Na szkoleniu omawiana jest charakterystyka wieku przedszkolnego, sposoby uczenia dziecka samodzielności i odpowiedzialności.   Prezentowane są także sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka.


Sposoby rozumienia ucznia. Jak nie być manipulatorem w procesie wychowania.

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 12 godziny
PROWADZĄCY: dr Wacław Srebro
START: minimum 12 osób chętnych

W czasie zajęć omawiane będą zagadnienia:  wychowawca wspierający rozwój osobowy ucznia,  wychowawca manipulator – typy manipulatorów, relacje wiązania relacji manipulatorów, analiza zachowań w diadzie wychowawca – wychowanek w oparciu o model ASZI L.S.Benjamin.

 


Wypalenie zawodowe nauczycieli i sposoby przeciwdziałania.

ADRESACI: Nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 9 godzin
PROWADZĄCY: dr Wacław Srebro
START: minimum 12 osób chętnych

Szkolenie jest wprowadzeniem w problematykę specyfiki w zawodzie nauczyciela. Uczestnicy poznają sposoby rozpoznawania objawów wypalenia zawodowego nauczyciela, a także strategie przeciwdziałania i kształtowanie postaw chroniących przed zjawiskiem wypalenia.

 

Warsztaty w szkołach przeprowadzane są na pisemny wniosek dyrektora placówki.

Mamo, tato skąd się biorą dzieci? 

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 10 godzin lekcyjnych
PROWADZĄCY:

Anna Borowiec, Patryk Hajdo

START: minimum 12 osób chętnych

Warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych poruszaniem tematyki  seksualności z dziećmi.  Dzięki uczestnictwie w warsztacie można znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące tego jak  tworzyć korzystne warunki do rozwoju  psychoseksualnego dzieci,  jak wyjaśniać dziecku różnice między kobietą, a mężczyzną, a także to skąd się biorą dzieci oraz jakie w ogóle rozmowy a ten temat mają znaczenie.


Szkoła Dla Rodziców - logo