Terapia indywidualna

Terapia indywidualna**(dzieci i młodzież)

Są to spotkania, których celem może być wsparcie lub próba zmiany niekorzystnych wzorców zachowań. Terapeuta rozmawiając z dzieckiem, młodym człowiekiem służy swoją wiedzą, doświadczeniem oraz rozeznaniem w metodach pomagania, które dostosowuje w zależności od klienta oraz rodzaju zgłaszanego problemu.

W miarę możliwości na pierwszych spotkaniach ustalany jest kontrakt terapeutyczny kontrakt terapeutyczny (rodzaj ustnej umowy zawieranej między terapeutą a klientem; dotyczy: celu, czasu trwania i częstotliwości spotkań, warunków planowanej współpracy, zobowiązań  klienta i terapeuty).

Najlepiej gdy spotkania terapeutyczne odbywają się z jednym, wybranym terapeutą, w ustalonym rytmie, najlepiej raz w tygodniu (często jednak częstotliwość spotkań zależy od motywacji, złożoności problemu, możliwości czasowych).

W zależności od wieku dziecka oraz od zgłaszanego problemu, w celu zoptymalizowania pomocy dla dzieci i młodzieży często proponowana jest równoległa praca z rodzicami lub wręcz z całą rodziną.  

Z terapii skorzystać mogą dzieci i młodzież, kiedy potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub przejawiają trudności lub zaburzenia w zachowaniu lub emocji. Powodem sięgania po pomoc mogą być zatem m.in. trudności w relacjach z rówieśnikami (w tym agresja, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji); trudności adaptacyjne; lęki i fobie; tiki; niskie poczucie własnej wartości; zaburzenia depresyjne; zaburzenia jedzenia; trudności separacyjne; samookaleczenia; używanie środków odurzających; uzależnienia.

Z terapii skorzystać mogą dzieci i młodzież wyłącznie za zgodą swoich rodziców/ opiekunów.


**Spotkania terapeutyczne prowadzą wszyscy pracownicy poradni. Termin spotkania terapeutycznego można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Zanim dziecko zostanie objęte terapią indywidualną, na spotkanie zapraszany jest rodzic/-ce w celu nakreślenia trudności i problemu oraz w celu podpisania zgody na objęcie dziecka pomocą w poradni.